Dječji forum je dobrovoljna aktivnost djece u dobi od 9 do 14 godina u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje svojih prava. Trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma pod vodstvom voditelja – mentora, osobe koja potiče osnivanje Dječjeg foruma, stvara uvjete za njegov rad, organizira početak djelovanja te pomaže djeci realizirati akcije i aktivnosti.

U želji da se programska aktivnost promoviranja dječje participacije proširi novim sadržajima Savez DND-a Hrvatske 1992. osniva prve Dječje forume.

Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

Dječji forum Grada Samobora, u osnivanju

ZADAĆE DJEČJEG FORUMA:

 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje,
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta,
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima,
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom,
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu.

PROGRAM RADA DJEČJEG FORUMA

– obuhvaća tri programska područja koja se razrađuju u tematske cjeline:

 • ostvarivanje prava djeteta,
 • odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju,
 • zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma.

ULOGA SAVEZA U RADU DJEČJIH FORUMA

Savez, kao poticatelj i koordinator rada Dječjih foruma  redovno održava seminare i edukacije za osnivače i nove voditelje Dječjih foruma te upoznaje djecu, odrasle, stručnu i širu javnost o programu i rezultatima rada Dječjih foruma. Postojeće dječje aktivnosti stalno obogaćujemo novim sadržajima i idejama (posebice temama o životu djece u Europskoj uniji), nadograđujući rad Foruma programskim inovacijama. Redovno objavljujemo priručnike i instrukcijske tekstove za osnivanje i redoviti rad Dječjih foruma te zastupamo Dječje forume pri nadležnim organima, službama i institucijama.

REZULTATI RADA DJEČJIH FORUMA HRVATSKE

 • Održano 20 Susreta Dječjih foruma Hrvatske 
 • Održano 10 sjednica Dječjih forumaša sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a 
 • Sudjelovanje na Svjetskom summitu o djeci, New Yorku i na Međunarodnom kongresu o dječjim pravima u Makedoniji 2002. godine
 • Sudjelovanje na VI. i VII. Forumu djece i obitelji Vijeća Europe, 2003. i 2004. godine
 • Predstavljanje Hrvatske na „Dječjem susretu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti“ u Bruxellesu 2010. godine
 • Sudjelovanje u radu Konferencije „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti: promicanje dječje dobrobiti“ u Cipru 2012. godine
 • Sudjelovanje u međunarodnom projektu vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji koji je vodila organizacija „The Child to Child Trust“ (sada „Child to Child“)
 • Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Djeca pokretači promjena u društvu” u Švicarskoj 2014. godine

 

Dječji forumaši iz osnovnih Društava „Naša djeca“ (DND-a) birani su i u Mrežu Mladih savjetnika Ureda pravobraniteljice za djecu od samog osnutka mreže. 

Dugogodišnji članovi Dječjih foruma DND-a Opatija i Zabok 2012. postali su predstavnici djece u Vijeću za djecu Republike Hrvatske.