Blog

ISTRAŽIVANJE O PARTICIPACIJI DJECE U DJEČJIM VIJEĆIMA U HRVATSKOJ

„Kao što djeca trebaju čuti i slušati odrasle,

tako i odrasli trebaju čuti i slušati djecu“

Savez društava Naša djeca Hrvatske objavljuje rezultate istraživanja „Participacija djece u Dječjim vijećima u Hrvatskoj“ koje je provedeno sa svrhom stjecanja uvida u obilježja participacije djece u ostvarenju svojih prava na lokalnoj razini.

Istraživanje je provedeno u okviru suradnje Saveza DND i Ureda UNICEF-a za Hrvatsku te je dio aktivnosti za pripremu djece iz Dječjih vijeća za izradu Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj – pravo na sudjelovanje djece koji će Savez DND ovo proljeće dostaviti Odboru UN-a za dječja prava u Genevi.

Naglasak istraživanja je stavljen na dječji doživljaj i razumijevanje vlastite participacije. U istraživanju je sudjelovalo 95-ero dječjih vijećnika iz 15 Dječjih vijeća putem razgovora u fokusnim skupinama. Analizom odgovora djece dobiveno je nekoliko ključnih područja o kojima djeca govore: pravo na iznošenje mišljenja i sudjelovanje u donošenju odluka; važnost sudjelovanja djece u donošenju odluka; ravnopravnost djece s odraslima u predlaganju i donošenju odluka; uvažavanje mišljenja djece od strane odraslih; sposobnost djece za ulogu dječjih vijećnika; doživljaj djece da odrasli uvažavaju njihove prijedloge; problemi u sudjelovanju djece te preporuke djece za osiguravanje većeg sudjelovanja u životu lokalne zajednice.

Istraživanje pokazuje da je djeci važno sudjelovati i da žele sudjelovati u donošenju odluka zajedno s odraslima te će biti korisni predstavnicima lokalnih vlasti, državnim tijelima, institucijama i ustanovama za djecu, organizacijama civilnog društva te ostaloj djeci i voditeljima Dječjih vijeća kako bi svi zajedno unaprijedili dječju participaciju u Hrvatskoj.

Izvješća o rezultatima istraživanja

Predstavljanje projekta Savez DND-Ured UNICEF-a