Blog

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA PRIHVATILA SPORAZUM O ŽUPANIJAMA – PRIJATELJIMA DJECE

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u utorak, 27. rujna 2016. godine na svojoj 21. sjednici prihvatila Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Krapinsko-zagorska županija – prijatelj djece.“

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i potrebom promicanja dobrobiti djece na lokalnoj i regionalnoj razini, Hrvatska zajednica županija i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske 17. prosinca 2015. godine potpisali su Sporazum o podršci i partnerstvu na provedbi projekta „Akcija gradovi i općine – prijatelji djece – Županije – prijatelji djece“. Projektom „Županije – prijatelji djece“ nastoji se poticati županije da u svojim zakonskim nadležnostima promiču i potiču zaštitu svekolikih prava djece sukladno zakonima Republike Hrvatske, poveljama Europske unije i konvencijama Ujedinjenih naroda.

U svojim aktivnostima Krapinsko-zagorska će županija poticati gradove i općine da se uključe u akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, koordinirati aktivnosti iz zakonskog djelokruga svih pravnih subjekata čije djelatnosti su usmjerene prema djeci i njihovom položaju – od tijela javne vlasti, odgojno-obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih ustanova, do organizacija civilnog društva. Između ostalog, omogućit će se aktivna participacija djece i mladih na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i sustavna edukacija dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. S obzirom na sve što Krapinsko-zagorska županija zajedno sa gradovima i općinama sa svog područja već sada radi za djecu i mlade, sigurno je da će se ispuniti traženi kriteriji te da će naša županija postati jedna od prvih nositelja titule Županija – prijatelj djece.

O provedenim aktivnostima Županija će redovito izvještavati nadležne državne institucije. Titula „Županija – prijatelj djece“ dodjeljuje se u trajanju od 5 godina, s obvezom obnavljanja.