Blog

NATJEČAJ ZA IZBOR TAJNIKA/TAJNICE SAVEZA DND-a

N A T J E Č A J

za izbor Tajnika/ce Saveza DND, VSS, 1 izvršitelj

na  puno radno vrijeme, na mandat od 4 godine

Za Tajnika/icu Saveza DND Hrvatske može se kandidirati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • državljanin/ka Republike Hrvatske
 • magistar struke ili stručni specijalist – iz područja humanističkih i društvenih znanosti
 • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u nevladinim organizacijama
 • posjedovanje organizacijskih sposobnosti i vještina za vođenje i obavljanje poslova Tajnika/ice Saveza DND-a Hrvatske
 • visoka motivacija za profesionalnim razvojem vještina, sposobnosti i iskustava u radu u nevladinim organizacijama
 • edukacija o upravljanju projektnim ciklusom EU projekata, strateškog planiranja i menadžmentu u neprofitnom sektoru
 • iskustvo u kreiranju, vođenju i izvještavanju domaćih i EU programa i projekata iz područja dječjih prava, dječje participacije, izvannastavnog odgoja i obrazovanja, slobodnog vremena djeteta
 • upućenost u fundraising neprofitnih organizacija
 • najmanje jedna godina na poslovima vezanim uz upravljanje EU projektima
 • odgovorna, operativna, fleksibilna i proaktivna, s vrlo dobrim komunikacijskim vještinama i osjećajem za suradnju unutar tima
 • odlično poznavanje rada na osobnom računalu
 • aktivno korištenje engleskog jezika (u govornom i pisanom obliku).

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava na Natječaj se podnosi u pisanom obliku, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici Saveza društava Naša djeca Hrvatske, u zatvorenoj koverti, na adresu:

SAVEZ DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE

AMRUŠEVA 10 /IV

10 000 ZAGREB

S naznakom „NE OTVARAJ – NATJEČAJ“.

U razmatranje će se uzeti samo potpune i pravodobno podnijete prijave.

Uz prijavu se prilaže:

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 • Životopis
 • Dokaz o završenoj školskoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o radnom stažu (presliku stranica radne knjižice s osobnim podacima i podacima o stažu, odnosno potvrda o radnom stažu koju je izdao Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i drugo) ili dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika radne knjižice s podacima do 30. 6. 2013., potvrda poslodavca i/ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu),
 • Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela, ne starije  od 6 mjeseci

Prijava mora biti osobno potpisana

Izvršni odbor može utvrditi potrebu provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinje, a o istom će biti pravovremeno obaviješten/a.

Izvršni odbor Saveza DND-a Hrvatske ovlašten je poništiti Natječaj i ne izabrati tajnika/icu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema prijaviteljima – kandidatima.

Predsjednica Saveza DND-a Hrvatske:

prof. dr. sc Aida Salihagić Kadić