Blog

ODRŽANA SKUPŠTINA SAVEZA DND-a HRVATSKE

edovna izborna i izvještajno-programska Skupština Saveza društava Naša djeca Hrvatske za mandat 2008.-2012. održana je u subotu 19. travnja 2008. u dvorani Hrvatskog centra za dječju knjgu Gradske knjižnice u Zagrebu.

 

Ukupno je sudjelovalo više od 100 članova društava Naša djeca iz cijele Hrvatske.

Skupština je započela prigodnim programom koji su izvela djeca iz Dječjeg foruma Vidovec, DND Zagreb Maksimir.

dfvidovec

U prvom dijelu programa prikazan je rad Saveza u prijašnjem mandatu s postignutima rezultatima u protekle četiri godine. Podneseni su izvještaji o radu Saveza i izvještaj Nadzornog odbora za 2007. godinu.

U području aktivnosti za doprinos Saveza boljem položaju djece u društvu i boljem odgoju djece realizirani su, između ostaloga, slijedeći projekti, akcije i aktivnosti:

1. Rad i razvoj Dječjih foruma u kojima djeca upoznavaju prava djeteta i na toj osnovi organiziraju aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici a i na nacionalnoj razini

 2. Ciklus tematskih savjetovanja i seminara o unošenju informacija o Europskoj Uniji u programe Saveza, DF-a i za dužnosnike DND-a

 3. Zajedno s djecom svijeta (u suradnji s uredom Unicefa-a u RH i 19 odabranih Dječjih foruma)

 4. Izložbe i aktivnosti povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta

 5. Poruke djece odraslima

 6. „Gradovi i općine – prijatelji djece“

 7. „Za osmijeh djeteta u bolnici“

 8. Dječji tjedan,  Međunarodni dan obitelji, Dani igara

 9. Humanitarna akcija „Kumstvo“ – za socijalno ugroženu djecu

 10. Distribucija i prodaja Unicef čestitki i proizvoda u cilju prikupljana sredstava za organiziranje vlastitih aktivnosti

 11. Godišnja smotra dječjeg stvaralaštva u DND Hrvatske u kojoj je sudjelovalo više od 1.500 djece

 12. Dodjele godišnje nagrade „Grigor Vitez“ za tekst i ilustraciju u knjigama za djecu i obilježavanje 40-te obljetnice nagrade (1967. – 2007.)

 itd.

U organizacijskom djelovanju Saveza radilo se na razvijanju mreže osnovnih DND-a čiji se broj povećao na 95 u 2008. godini. Povećao se i broj članova volontera sa 3.600 u 2004. na 3.950 u 2008. godini.

Djece kao nominalnih članova DND-a krajem 2007. ukupno je evidentirano 7.260.

Radilo se i na osposobljavanju i usavršavanju članstva i voditelja kroz savjetovanja za dužnosnike u okviru Ljetne škole Saveza DND-a i seminara za voditelje kreativnih radionica.

Savez je poticao i suradnju s nadležnim tijelima, srodnim udrugama, ustanovama i drugim organizacijama: Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvom kulture, Minstarstvom zdravlja i socijalne skrbi, Uredom Unicef-a u RH, Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba te Uredom pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj.

Dužnosnici Saveza DND-a dobili su značajne javne nagrade za svoje djelovanje:

–         prof.dr.sc. Aida Salihagić-Kadić, predsjednica Saveza, dobila je godišnju nagradu Vijeća za djecu u 2007. godini u području promicanja prava djeteta

–         dr. Emil Paravina, tajnik Saveza, dobio je nagradu Ureda Unicef-a u RH „Prijatelj/ica generacijama djece“ povodom 60.-te obljetnice Unicef-a

U drugom dijelu programa Skupštine predložen je i usvojen Strateški plan Saveza za mandat 2008. – 2012., godišnji Program rada i financijski plan Saveza za 2008. te su izabrani novi dužnosnici i tijela Skupštine za mandat 2008.-2012.

Bitna obilježja Saveza DND-a u novom mandatu su:

–         nastavak kontinuiranog djelovanja za opće dobro djece

–         aktivnosti s djecom i akcije za djecu

–         sadržaji u slobodnom vremenu djece

Aktivnosti Saveza temeljit će se prvenstveno na volonterskom radu te širenju i razvijanju mreže DND-a s naglaskom na:

–         doprinosu Saveza DND-a provedbi Nacionalnog plana za djecu 2006. – 2012. u koji su uvrštene četiri dugoročne akcije Saveza: 1. Gradovi i općine – prijatelji djece, 2. Aktivnosti Dječjih foruma, 3. Za osmijeh djeteta u bolnici, 4. Osnivanje i rad Dječjih vijeća

–         doprinosu izvaninstitucionalnom obrazovanju i odgoju djece

–         upoznavanju i ostvarivanju prava djece

–         sadržajima kulture i dječjem stvaralaštvu u DND-ima

–         preventivnim akcijama za zdravstvenu zaštitu i sigurnost djece

–         humanitarnim akcijama i socijalnoj skrbi za ugroženu djecu

–         rekreaciji, ljetovanju i organiziranom odmoru djece

–         podršci i pomoći roditeljima u razvoju i odgoju djece

–         razvoju međunarodne suradnje Saveza DND-a

 

Novi dužnosnici i tijela Skupštine Saveza u mandantu 2008. – 2012. su slijedeći:

Predsjednica Saveza

prof.dr.sc. Aida Salihagić Kadić, Zagreb

 

Potpredsjednici/potredsjednice Saveza

Miodrag Kirigin, DND Dubrovnik

Sonja Borovčak, DND Zabok

 

Izvršni odbor Saveza

Stipan Augustinov, DND Vukovar

Sonja Borovčak, DND Zabok

Đurđica Dropuljić, DND Varaždin

Ljiljana Kaurić, DND Ogulin

Miodrag Kirigin, DND Dubrovnik

Zorica Krpan, DND Požega

Jadranka Lakuš, DND Koprivnica

Milka Mikulić, DND Kutina

Sanja Škorić, DND Opatija

Ileana Zahtila, DND Pula

po funkciji, predsjednica: Aida Salihagić Kadić (predsjedava sjednicama Izvršnog odbora).

 

Nadzorni odbor Saveza

Zrinka Ferenčina, DND Nova Gradiška

Muhamed Melkić, Koord. odbor DND Krapinsko-zagorske županije

Anica Takalić, DND Donji Miholjac

 

Skupština Saveza završila je prigodnim ručkom u hotelu Palace Zagreb.