Blog

REZULTATI OPATIJSKOG PROJEKTA “OTKRIJMO ZAJEDNO DJEČJA PRAVA”

Društvo „Naša djeca“ Opatija u sklopu Informativno – edukacijskog kutića za dječja prava i dječju participaciju pri DND – u Opatija provelo je projekt „Otkrijmo zajedno dječja prava“ uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

DND Opatija je prepoznato, kako u lokalnoj sredini tako i na nacionalnoj te međunarodnoj razini, po najaktivnijem radu u promociji/edukaciji djece i odraslih o dječjim pravima i dječjoj participaciji. Član je međunarodnih organizacija Eurochild, Child Rights Connect i Tapori s kojima zajednički provodi projekte vezane uz dječja prava.

Cilj projekta „Otkrijmo zajedno dječja prava“ bio je promocija dječjih prava i edukacija, kako odraslih tako i djece, o dječjim pravima, Konvenciji UN –a o pravima djeteta te širenje ideje mira i kulture nenasilja i ostvarivanje tih vrijednosti u lokalnoj sredini.

U osnovnim školama Opatije, Lovrana i Mošćeničke Drage te područnim školama, s kojima DND Opatija ima potpisan ugovor o suradnji, održano je 80 putujućih edukativnih radionica o dječjim pravima.

Ostale aktivnosti koje su se provele u sklopu projekta: održano je 85 kreativno stvaralačkih radionica „Slikom i riječju o Konvenciji UN – a o pravima djece“, proveden je likovno – literarni natječaj „Slikom i riječju o Konvenciji UN – a o pravima djece“ te je postavljena izložba radova pristiglih na natječaj, obilježeni su datumi važni za život djece, u DND –u Opatija oformljen je Knjižno edukacijski kutić namijenjen djeci i odraslima te obogaćen knjižni fond o dječjim pravima, životu djece u svijetu i Europskoj uniji, a kroz promidžbene aktivnosti kao što su info štandovi i podjela letaka te objavljivanje informacija na web stranicama Udruge projekt „Otkrijmo zajedno dječja prava“ prezentiran je djeci, roditeljima, učiteljima i široj javnosti.

Projekt se provodio od 1. siječnja do 28. kolovoza 2015. godine te je ukupno obuhvatio oko 1050 korisnika.

Sanja Škorić,

tajnica DND Opatija