Zašto postati Grad/Općina – prijatelj djece?

Već 68 gradova i općina u Hrvatskoj steklo je naziv „Gradovi i općine - prijatelji djece“, što znači da tamošnja djeca imaju bolje uvjete za rast i razvoj.

Naša prepoznatljiva tabla na ulazu u gradove i općine ukazuje da se radi o mjestima koja sustavno ulažu u odrastanje djece, izgradnju lokalne zajednice i sredine ugodne za život. Kroz međusobno umrežavanje i suradnju sa Savezom DND-a, ovi gradovi i općine utječu na ciljeve Nacionalne strategije za djecu.

 

Akcija „Gradovi i općine - prijatelji djece“ omogućuje:

 • stvaranje zajedništva odraslih u kreiranju programa za djecu,
 • međusektorsku suradnju,
 • aktivnu participaciju djece u zajednici,
 • povezivanje gradova i općina koji imaju zajednička opredjeljenja za djecu,
 • utjecaj na definiranje nacionalne strategije u korist djece.

Ova akcija poboljšava i uljepšava život djece! Građani, roditelji, djeco, pomognite da vaš grad/općina čim prije postane – prijatelj djece!

Cilj Akcije

Akcija motivira odrasle u gradovima i općinama Hrvatske da potpunije ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta.

Trenutno je u Akciju uključeno 118 gradova/općina (lipanj 2018.), a počasni naziv dostiglo je 68 gradova i općina, s trendom rasta.

Kako postati prijateljem djece?

Da bi neki grad ili općina postao 'Prijatelj djece', treba zadovoljiti barem 80% kriterija iz Programa akcije. Tada stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.

Program je razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 • programiranje i planiranje za djecu,
 • financijska sredstva za djecu,
 • podrška i potpora udrugama za djecu,
 • dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 • zdravlje djece,
 • odgoj i obrazovanje djece,
 • socijalna skrb za djecu,
 • kultura i šport za djecu,
 • slobodno vrijeme i rekreacija za djecu,
 • podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Središnje tijelo akcije je Središnji koordinacijski odbor akcije kojeg čine predstavnici Saveza društava "Naša djeca" Hrvatske, Hrvatskog društva za preventivnu i socijalnu pedijatriju, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Udruge gradova u RH, Udruge općina u RH, Hrvatske zajednice županija te predstavnici gradova Velike Gorice i Zagreba. Odbor odlučuje o (ne)zadovoljavanju uvjeta iz Programa.

Popis gradova prijatelja djece

Ova akcija želi poboljšati i uljepšati život djece!

Građani, roditelji, djeco, pomognite da vaš grad ili općina postane "Prijatelj djece"!

Neka Vaš grad bude "Prijatelj djece"!