0
 
 
 • sudjelujući u procesima odlučivanja na lokalnoj razini, djeca uče kako postati svjesni građani koji odgovorno koriste svoja prava, već od ranih dana
 • učenje od djece je vrijedno edukativno iskustvo za odrasle
 • odrasli će se osvijestiti za potrebe, probleme, mišljenja i želje djece
 • više će poštivati nove dječje želje
 • druženje djece i odraslih povećat će toleranciju i poštivanje odraslih prema djeci
 • odrasli uče dijeliti moć s djecom
 • projekti participacije jačaju međugeneracijski dijalog
 
 • projekti participacije povećavaju svijest u najširim razmjerima o dječjem pogledu i potrebama
 • korist koju imaju djeca od rada na projektima participacije, korisna je za cijelo društvo
 • projekti participacije omogućuju jačanje demokracije, ohrabruju cjeloživotnu odgovornost djece i potiču razvoj civilnog društva
 • participacija djece olakšava stvaranje tolerantne, nenasilne i sigurne zajednice potičući kulturu međusobnog poštivanja, povjerenja, demokratičnog donošenja odluka i građanstva
 
 • dječji forumi – za upoznavanje i ostvarivanje dječjih prava, odgoj za mir, toleranciju i suradnju
 • dječja gradska/općinska vijeća – za poticanje i aktivno sudjelovanje djece u pitanjima koja se tiču djece u lokalnim zajednicama
 • susreti djece s načelnicima, gradonačelnicima, županima – sastanci i druženja djece i predstavnika lokalnih vlasti u Dječjem tjednu kao i na događanjima za djecu
 • susreti djece iz Dječjih foruma sa zastupnicima – godišnje tematske sjednice predstavnika djece iz Dječjih foruma i saborskim zastupnicima
 • javni nastupi djece i glas djece – info-štandovi o dječjim pravima, plakati, nastupi djece u medijima, istraživanja mišljenja djece, kampanje za djecu koje pokreću sama djeca
 • uključivanje djece kao nominalnih članova DND-a – članom Društva “Naša djeca” mogu biti i djeca, uz suglasnost roditelja, uključena u aktivnosti DND
 • obilježavanje Dana Konvencije UN-a o pravima djece – organizirane aktivnosti djece i odraslih (izložbe, radionice o dječjim pravima, okrugli stolovi, predstave, info-štandovi) u gradovima i općinama povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djece (20.11.)
 • pisanje poruka djece odraslima – tradicionalna akcija pisanja poruka djece roditeljima, nastavnicima, gradonačelnicima/načelnicima, domaćim i svjetskim političarima o tome što žele, misle, vide u obitelji, vrtićima i školama, među vršnjacima, u okružju te kakav bi svijet trebao biti po mjeri djeteta
 • naj-projekti Dječjih vijeća – natječaj za najoriginalnije projekte djece iz Dječjih vijeća, a koji su usmjereni poboljšanju života djece u zajednicama. Djeca snime problem, osmišljavaju i provode ciljane projekte za njegovo rješavanje samostalno ili zajedno s odraslima.

Dječji forumi

Dječji forum je dobrovoljna aktivnost djece (u dobi od 9 do 14 godina) u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

U želji da se programska aktivnost promoviranja dječje participacije proširi novim sadržajima Savez DND Hrvatske 1992. započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju. Te su godine osnovani prvi Dječji forumi.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 30 Dječjih foruma pod vodstvom voditelja – mentora, osobe koja potiče osnivanje Dječjeg foruma, stvara uvjete za njegov rad, organizira početak djelovanja te pomaže djeci realizirati akcije i aktivnosti.

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

 
 
 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu
 
 • ostvarivanje prava djeteta
 • odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju
 • zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma
 

Savez, kao poticatelj i koordinator rada Dječjih foruma:

 • upoznaje djecu, odrasle i stručnu javnost o programu i rezultatima rada Dječjih foruma
 • redovno održava seminare i edukacije za osnivače i nove voditelje Dječjih foruma
 • postojeće dječje aktivnosti stalno obogaćuje novim sadržajima i idejama (posebice temama o životu djece u Europskoj uniji)
 • kreira i predlaže programske inovacije u radu Dječjih foruma
 • publicira priručnike, upute i instrukcijske tekstove za osnivanje i redoviti rad Dječjih foruma
 • zastupa Dječje forume pri nadležnim organima, službama i institucijama
 • obavještava javnost o radu i rezultatima rada Dječjeg foruma putem sredstava priopćavanja i na druge načine

Naši rezultati

 • Održano 20 Susreta Dječjih foruma Hrvatske,
 • održano 12 sjednica Dječjih forumaša sa saborskim zastupnicima u Saboru RH-a,
 • sudjelovanje na Svjetskom summitu o djeci, New Yorku i na Međunarodnom kongresu o dječjim pravima u Makedoniji 2002. Godine,
 • sudjelovanje na VI. i VII. Forumu djece i obitelji Vijeća Europe, 2003. i 2004. godine
 • predstavljanje Hrvatske na „Dječjem susretu o siromaštvu i socijalnoj isključenosti“ u Bruxellesu 2010. godine,
 • sudjelovanje u radu Konferencije „Ulaganje u djecu: Sprečavanje i borba protiv dječjeg siromaštva i društvene isključenosti: promicanje dječje dobrobiti“ u Cipru 2012. godine, sudjelovanje u međunarodnom projektu vršnjačkog istraživanja o dječjoj participaciji koji je vodila organizacija „The Child to Child Trust“ (sada „Child to Child“), sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „Djeca pokretači promjena u društvu” u Švicarskoj 2014. godine.
 • Zahvaljujući ovim međunarodnim aktivnostima djece iz Dječjeg foruma i Dječjeg vijeća Opatije, Grad Opatija i Društvo “Naša djeca” Opatija, 2018. godine bili su organizatori i domaćini Eurochild europske konferencije  „Gradimo bolju Europu s djecom: pridružite nam se!“ koja je okupila veliki broj europskih i hrvatskih stručnjaka i djece koji se bave dječjim pravima i dječjom participacijom.
 
 

Dječja gradska/općinska vijeća

Prateći svjetski trend razvoja modela i projekata koji potiču i razvijaju aktivno sudjelovanje djece (počeci u Francuskoj, zatim se šire u Belgiji, Švicarskoj, Portugalu, Njemačkoj, Italiji), udruge i institucije u Hrvatskoj inicirale su i provode projekte i programe u prilog aktivnog sudjelovanja mladih u ostvarivanju prava i potreba djece i jače uloge djece i mladih u lokalnoj zajednici i šire.

U prilog tomu, od 2000. godine u Hrvatskoj su se počela osnivati prva Dječja vijeća kao jedna od osmišljenih aktivnosti dječje participacije i neformalnog uključivanja djece osnovnoškolske dobi u lokalnoj zajednici, a kojim se potiče i razvija suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih tijela uprave i samouprave.

Prva Dječja vijeća u Hrvatskoj u Slavonskom Brodu i Opatiji osnovana su na inicijativu Društava Naša djeca.

 

 
 

Savez DND-a Hrvatske:

 • poduzima inicijative za osnivanjem novih Dječjih vijeća
 • stručno razrađuje program Dječjih vijeća na osnovu domaćih i inozemnih iskustava te svjetskih i nacionalnih dokumenata za djecu
 • prati i analizira iskustva iz prakse aktivnih Dječjih vijeća u Hrvatskoj
 • organizira seminare i treninge za odrasle-voditelje i mentore Dječjih vijeća
 • radi na jačanju mreže Dječjih vijeća
 • organizira Susrete Dječjih gradskih/općinskih vijeća Hrvatske

Rezultati: 

 • održano 14 Susreta Dječjih vijeća Hrvatske
 • završeno i prijavljeno više od 400 Naj-akcija (akcija koje su djeca osmislila i provela u svojim gradovima i općinama na dobrobit cijelih zajednica)
 • 24 Dječja gradska i općinska vijeća u 16 županija, u čiji rad je uključeno više od 350-ero djece u dobi od 9-15 godina sudjelovala su u pripremi „Alternativnog izvještaja djece o stanju dječjih prava u Hrvatskoj“
 • prvi put su djeca iz Dječjih vijeća Hrvatske zajedno s odraslima iznosila svoje zaključke na 6. međunarodnoj konferenciji „Dijete u gradu“, održanoj od 26.-28. rujna 2012. u Zagrebu